W niedzielę 14.04.2024r. na godzinę 10.00 zapraszamy do „Pasjonaty” wszystkich członków RKP w Głogowie na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

 odbędzie się w Głogowie o 10.00 w sobotę  14 kwietnia 2024 roku.

w lokalu „Pasjonata” przy ulicy Piastowskiej 5-7

 

 

 Proponowany

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO przewiduje między innymi:

 

Część I

 1. 1000 otwarcie Walnego Zebrania

 2. Wyznaczenie protokolanta Walnego Zebrania i Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

 5. Prezentacja porządku obrad.

 6. Sprawozdanie Zarządu za lata 2020-2024.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów, działalności finansowej Zarządu.

 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 9. Sprawozdanie z działalności Delegatów na WZ ZPZL w Legnicy

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 12. Wybory Członków Zarządu RKP w Głogowie na nową czteroletnią kadencję:

 13. Narada nowo wybranego Zarządu RKP w Głogowie.

 14. OBJAD (około godziny 13.30).

CZĘŚĆ II

 1. Ogłoszenie podziału stanowisk nowo ukonstytuowanym zarządzie.

 2. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego RKP w Głogowie.

 3. Wybory Delegatów RKP w Głogowie na Walny Zjazd ZPZL w Legnicy –

 4. Przedstawienie planu pracy RKP w Głogowie na lata 2020-24.

 5. Dyskusja nad planem pracy Koła

 6. Wolne wnioski.

 7. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.

 8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

ZARZĄD RKP w Głogowie