REGULAMIN KOŁA PSZCZELARZY

Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w tym Koło Pszczelarzy jako członek kieruje
się w swej działalności Statutem Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy oraz niniejszym Regulaminem

§1.

Koło Pszczelarzy działające na terenie miasta i gminy nosi nazwę:
Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy Rejonowe Koło Pszczelarzy w Głogowie
Zwane w dalszej części Regulaminu „Kołem”.

§ 2.

Koło powstaje zgodnie z § 20 i § 21 Statutu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy.

§ 3.

Przy podejmowaniu uchwały w sprawie utworzenia Kola należy przestrzegać następującychzasad:
1. Terenem działania Koła jest jednostka podziału terytorialnego tj, gmina, miasto i gmina,
miasto. Teren działania Koła może obejmować kilka jednostek podziału terytorialnego.
2. W szczególnych przypadkach na tym samym terenie może działać (po uzgodnieniu z Zarządem ZP) więcej niż jedno koło.
3. Większe Koła (np. obejmujące kilka wsi) mogą składać się z sekcji.
4. Decyzje o rejestracji Koła podejmuje Zarząd ZPZL. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów ZPZPL.
5. Pszczelarze powinni zrzeszać się w Kole Pszczelarzy właściwym dla miejsca zmieszkania.
6. Członkiem Koła może być osoba fizyczna prowadząca hodowlę pszczół lub bezpośrednio związana z pszczelarstwem.

§ 4.

Celem działalności Kola jest realizowanie zadań Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej określonych w § 10 Statutu poprzez:

1. Zrzeszanie członków Związku z terenu działalności Koła i prowadzenie ich ewidencji.
2. Prowadzenie wśród członków działalności oświatowej zmierzającej d o upowszechnienia postępu w gospodarce pasiecznej, ochrony środowiska itp.
3. Ochronę pszczół przed chorobami i zatruciami.
4. Poprawę pogłowia pszczół.
5. Organizowanie racjonalnego wykorzystania pożytków.
6. Udzielenie porad i pomocy członkom Związku.
7. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Koła postanowień Statutu Związku, Regulaminu Koła. dyscypliny organizacyjnej oraz etyki pszczelarskiej.

§ 5.

1. Władze Koła Pszczelarzy powoływane są zgodnie z § 20 ust 3 Statut Związku.
2. Władzami Koła są.

1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sad Koleżeński.

§ 6.

1. Walne Zebranie Członków Koła sprawozdawczo-informacyjne odbywa się corocznie w I kwartale, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może być zwołane na żądanie:

– 1/3 członków Koła,
– Komisji Rewizyjnej Koła,
– Zarząd Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej lub z inicjatywy Zarządu Koła.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła powinno być zwołane w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła winni być powiadomieni na piśmie lub w przyjęty w danym terenie sposób wszyscy członkowie Koła oraz Zarząd Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 7.

1. W Walnym Zebraniu Członków Koła udział biorą:

– wszyscy pełnoprawni członkowie Koła – z głosem decydującym,
– przedstawiciele Zarządu Związku – z głosem doradczym,
– zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków Koła jest prawomocne bez względu na ilość obecnych na zebraniu Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 8.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1. W małych Kołach 1-25 członków – uchwalenie planów pracy i preliminarza budżetowego Koła, a w kołach liczących ponad 25 członków gdzie Zarząd Koła liczy 5-7 członków do kompetencji Zarządu tego Koła.
2. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Kola z działalności rzeczowej i finansowej oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w ilości 1 delegat na 30 członków Koła.
5. Uchwalenie wniosków pod adresem Zarządu Związku oraz na Walny Zjazd Delegatów Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach merytorycznych i organizacyjnych.

§ 9.

Wybory do władz Kola odbywają się w głosowaniu tajnym, a na żądanie 2/3 obecnych przeprowadzone są w głosowaniu jawnym.

§ 10.

Władzami Kola Pszczelarzy wybieranymi przez WZC Koła są:
1. Zarząd składający się z 3 do 7 członków oraz 2 zastępców, w tym prezesa oraz zastępcy, sekretarza i skarbnika.
2. Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób oraz 2 zastępców.
3. Sąd Koleżeński w składzie 3 osób oraz 2 zastępców,

§11.

Zarząd Koła na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika
(w większych Kołach może być wybrany wiceprezes lub 2 wiceprezesów).

§ 12.

Z przebiegu Walnego Zebrania spisuje się protokół, którego odpis potwierdzony przez przewodniczącego i sekretarza zebrania wraz z materiałami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie należy w ciągu 14 dni przesłać do Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

§ 13.

Zgodnie z planem pracy Koła, Zarząd zwołuje ogólne zebranie członków Koła w celach informacyjnych, instruktażowych i szkoleniowych (minimum 1 zebranie rocznie).

§ 14.

Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby nie mniej niż 4 posiedzenia w roku.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane

§ 15.

Zarząd Kola może organizować różne formy szkolenia i zespoły specjalistyczne – według zainteresowań członków.

§ 16.

Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1. Reprezentowanie Koła wobec innych organizacji.
2. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Kola.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła.
4. Kierowanie działalnością Koła stosownie do postanowień Walnego Zebrania Członków Koła i wytycznych Zarządu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w zakresie:

1) organizowania kursów specjalistycznych, szkoleń oraz pokazów produkcyjnych,
2) zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół poprzez:

a) współpracę z terenową służbą weterynaryjna oraz służbą rolną,
b) organizowanie pracy zespołów rzeczoznawców chorób pszczół,
c) udzielenie pomocy członkom Koła w zabezpieczeniu dowodów niezbędnych do uzyskania odszkodowania.

3) gospodarki zasobami pożytkowymi oraz poprawy bazy pożytkowej poprzez:

a) ewidencjonowanie pożytków, planowanie ich zagospodarowania
b) współpracę z terenowymi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska,
c) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia bazy pożytkowej,
d) popularyzowanie w środowisku wiedzy na temat gospodarczego znaczenia pszczół oraz leczniczych właściwości produktów pszczelich,

4) zaopatrzenia pszczelarzy w środki produkcji (cukier, leki itp.).

5. Gospodarowanie funduszami Koła w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego i zgodnie z instrukcja w sprawie gospodarki finansowej w kołach pszczelarzy.
6. Przyjmowanie członków i skreślenie z listy członków zgodnie ze statutem Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.
7. Zbieranie składek członkowskich i ulowych, przekazywanie należności do Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.
8. Opracowywanie i przedkładanie na Walnym Zebraniu Koła projektów preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań i informacji z działalności rzeczowej i finansowej Koła.
9. Przedkładanie Zarządowi Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej sprawozdań i informacji z działalności rzeczowej i finansowej Koła po zakończeniu roku kalendarzowego

§ 17.

1. Za gospodarkę finansową Koła odpowiedzialność materialną ponosi Prezes i Skarbnik Koła.
2. Środki finansowe Koła lokowane są na koncie bankowym. Do dysponowania kontem upoważni są członkowie Zarządu Kola otrzymują pełnomocnictwo Zarządu ZPZL.
3. Skarbnik Koła prowadzi uproszczoną księgowość (zgodnie z Instrukcją w sprawie gospodarki finansowej w kołach) na podstawie kwitów przychodów i rozchodu udokumentowanych odpowiednimi oryginalnymi rachunkami. Zainkasowane sumy tytułem opłat członkowskich i ulowych, Zarząd Koła zobowiązany jest w odpowiednim procencie (zgodnie z u chwałami PZP) odprowadzić do, 1 5-go maja każdego roku na rzecz Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

§ 18.

Działalność Koła oraz celowość poczynionych wydatków kontroluje Komisja Rewizyjna Koła
przedkładając swe wnioski na zebraniu sprawozdawczym Kola.

§ 19.

Zarząd Kola nie ma prawa zaciągania w imieniu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej jakichkolwiek zobowiązań. ani zawierania umów chyba, że uzyska w tym zakresie pisemne upoważnienie od Zarządu ZPZL.
Odpowiedzialność materialną z tytułu umów zawartych przez Zarząd Koła bez uzyskania na to uprzedniego upoważnienia Zarządu WZP – ponoszą osobiście osoby, które umowy takie zawarły.

§ 20.

Prawa i obowiązki członków Koła regulują §§ 12-19 Statutu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

§ 21.

Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Kola działają w oparciu o regulaminy opracowane i uchwalone przez Zarząd ZPZL.

§ 22.

Niniejszy Regulamin Kola Pszczelarzy zatwierdzony został uchwalą Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w dniu 25 maja 1996r , ma moc obowiązującą od dnia rejestracji nowego Statutu w Sądzie Rejonowym w Legnicy.

Legnica: dnia 25 maja 1996r.

Sekretarz Przewodniczący
Walnego Zjazdu Delegatów WZP Walnego Zjazdu Delegatów WZP
Jerzy R. Górecki Bolesław Banaś
podpis nieczytelny