Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Szczegóły w zakresie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa można znaleźć na:

http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html

 

W skrócie:

Od 1 września 2017 r.  Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) wdraża Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wcześniej robiła to Agencja Rynku Rolnego, która została zlikwidowana w sierpniu 2017 r. na mocy ustawy powołującej KOWR. Po przekazaniu KPWP do zarządzania nowemu podmiotowi nie zmieniły się warunki i zasady przyznawania pomocy finansowej pszczelarzom. Te zasady i warunki zostały określone w KPWP. W Polsce wdrażany jest zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Program Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich na lata 2016/17, 2017/18 i 2018/19. W każdym z tych sezonów instytucja zarządzająca Programem może przeznaczyć na wsparcie pszczelarstwa 6,074 mln euro, z tego 50% to środki UE i 50% -pieniądze z krajowego budżetu. Zgodnie z Programem wsparcie może trafić do producenta produktów pszczelich posiadającego rodziny pszczele wpisane do rejestru. Pszczelarz może być beneficjentem pomocy w ramach jednej organizacji pszczelarskiej i za pośrednictwem tej organizacji może ubiegać się o wsparcie. Obowiązek zgłoszenia pasieki do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

Dofinansowanie może otrzymać każdy pszczelarz, który nie korzysta z PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) na modernizację gospodarstwa rolnego i posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich. Kwota dotacji na zakup sprzętu może wynieść do 10 tys. zł, ale nie więcej niż 50 zł. w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą. Z kolei pszczelarz, który ma 150 i więcej rodzin, może otrzymać na zakup ładowarki i wózka do załadunku uli dotację w wysokości do 30 tys. zł, ale nie wyższą niż 100 zł w przeliczeniu na rodzinę pszczelą. Sprzęt zakupiony z dofinansowaniem musi być trwale oznakowany i użytkowany przez pszczelarza co najmniej 5 lat.

Refundacja może pokryć:

– do 60% kosztów kwalifikowanych przy zakupie nowego sprzętu,

– do 90% kosztów kwalifikowanych przy zakupie środków do zwalczania warrozy poniesionych przez pszczelarza,

– do 80% kosztów kwalifikowanych badaniu miodu badania.

W ramach działania ,,zasiedlanie uli” pszczelarz w danym sezonie może otrzymać dofinansowanie na zakup matek oraz pakietów i odkładów. Przy takich zakupach refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. Przy tym wsparcie przy zakupie matek nie może wynieś więcej niż 50% pni, które posiada pszczelarz, a w przypadku odkładów do 20% posiadanych pni.

 

Za projekty zrealizowane i złożone w biurach KOWR pieniądze wypłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to od 1 września 2017 r. jedyna Agencja płatnicza w obszarze rolnictwa. W 2018 r. biura KOWR mają przyjmować pszczelarskie projekty do 30 kwietnia, czyli w terminie przewidzianym w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ( http://www.kowr.gov.pl ) ma centralę w Warszawie (ul. Karolkowa 30, tel. 22 661 72 72) i 17 Oddziałów Terenowych w miastach: Wrocław (ul. Mińska 60, tel. 71 356 39 19), Bydgoszcz, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Pruszcz Gdański, Mikołów, Kielce Olsztyn, Poznań, Koszalin, Szczecin.