29.02.2020r. -Wybory nowych władz RKP w Głogowie

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Głogowie

odbędzie się w Głogowie o 1000

w dniu 29 lutego 2020 roku.

w lokalu „Pasjonata” przy ulicy Piastowskiej 5-7

 

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO przewiduje między innymi:

 

Część I

1. 1000 -otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wyznaczenie protokolanta Walnego Zebrania i Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

5. Prezentacja porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu za lata 2016-2020.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentów, działalności finansowej Zarządu.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11. Wybory Członków Zarządu RKP w Głogowie na nową czteroletnią kadencję.

12. Narada nowo wybranego Zarządu RKP w Głogowie.

13. OBIAD -około godziny 13.

 

Część II

1. Ogłoszenie podziału stanowisk nowo ukonstytuowanym zarządzie.

2. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego RKP w Głogowie.

3. Wybory Delegatów RKP w Głogowie na Walny Zjazd ZPZL w Legnicy.

4. Przedstawienie planu pracy RKP w Głogowie na lata 2020-24.

5. Dyskusja nad planem pracy koła.

6. Wolne wnioski.

7. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.

8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

ZARZĄD RKP w Głogowie